Tygodnik Płocki
Ogłoszenia na stronie www
www.tp.com.pl
Tygodnik Płocki

Rozmieszczenie reklam na stronie www.tp.com.pl
cena za tydzień emisji na stronie www.tp.com.pl
wszystkie banery wyświetlają się w systemie rotacyjnym
Statystyki odwiedzin www.tp.com.pl


Regulamin

Zlecenia reklamowe
Zlecenie reklamowe musi zostać złożone każdorazowo z zachowaniem formy pisemnej (równiez mail). W przypadku wcześniej rezerwowanej powierzchni powinno być złożone nie później nie w terminie 7 dni przed planowanym terminem emisji.
Zlecenie musi zawierać nazwę i dane Zleceniodawcy (równiez adres mailowy), forma reklamowa, rodzaj zamawianej reklamy, oraz ilość emisji, opatrzone pieczęcią i podpisem (podpisami) Zleceniodawcy.
Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Tygodnik Płocki, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu Art. 66 kc. Pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez redakcje oznacza zawarcie Umowy miedzy stronami, tj. miedzy Tygodnikiem Płockim a Reklamodawcą.
Anulowanie Zlecenia musi zostać dokonane na pismie pod rygorem nieważności. Anulowanie zlecenia w okresie do 7 dni trwania emisji reklamy, Reklamodawca ponosi opłatę 25% wartości zlecenia. Unieważnienie emisji reklamy po 7 dniach, oplata wynosi 40% wartości zlecenia. W przypadku anulowania zlecenia już powyżej 50% ilości wykupionego czasu emisji reklamy skutkuje zaplata 100% wartości zlecenia. Reklamodawca ma prawo modyfikować zlecenie i treść reklamy. Modyfikacja zlecenia winna być każdorazowo dokonana na pismie i musi zostać zaakceptowana przez Tygodnik Płocki. Wszelkie zmiany w treści reklamy i w jej formacie, Reklamodawca wykonuje osobiście.

Warunki emisji
W przypadku doręczenia produkcji z opóźnieniem lub w przypadku, kiedy doręczony materiał nie spełnia wymogów technicznych i ustaleń zawartych w zleceniu, Tygodnik Płocki zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w uzgodnionym wcześniej planie emisji. Tygodnik Płocki ma prawo odmówić wyemitowania reklamy, której styl lub treść jest niezgodny ze stylem serwisu www.tp.com.pl lub która narusza przepisy polskiego prawa, albo też kiedy reklama zawiera nieprawdziwe informacje.
Tygodnik Płocki ma także prawo odmówić wyemitowania reklamy, która zdaniem redakcji mogłaby naruszyć istotne interesy albo wizerunek serwisu. W przypadku pojawienia się Wątpliwości u Reklamodawcy co do zgodności stylu lub treści reklamy Reklamodawca winien skierować pisemne zapytanie do Tygodnika Płockiego w chwili składania zamówienia.
W przypadku niezgodności Reklamodawca może dostarczyć inną reklamę lub zrezygnować z kampanii bez żadnych skutków finansowych i prawnych.
Tygodnik Płocki ma prawo oznaczyć materiał reklamowy słowami reklama, tekst sponsorowany itp. o ile uzna to za zasadne. Na życzenie, Reklamodawcy w trakcie trwania emisji reklam udostępnia się stronie WWW z jej statystykami (liczba emisji i liczba kliknięć) oraz po zakończeniu kampanii reklamowej online na wskazany adres mailowy Reklamodawcy zostaje automatycznie wysłany raport o emisji reklamy. W przypadku nie wyemitowania reklamy lub wyemitowania jej niezgodnie z warunkami zlecenia Tygodnik Płocki zobowiązuje się zrekompensować wynikłe z tego dla Reklamodawcy szkody tj. bezpłatnie wyemitowania reklamy. Banery wykonane przez Zleceniodawcę powinny spełniać ogólne standardy wykonawcze reklam online, zachowując powyższą specyfikacje techniczna (wymiar, format zapisu i waga). Generalnie, Reklamodawca dostarcza do emisji w serwisie gotowy baner. Emisja reklam online jest w systemie rotacyjnym.

Warunki płatności i fakturowanie
O ile uzgodnione warunki zlecenia nie stanowią inaczej, Tygodnik Płocki wystawia Reklamodawcy fakturę VAT w dniu rozpoczęcia emisji reklam.
Faktura powinna zostać zapłacona nie później niż w terminie 14 dni. Niniejsze warunki mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zawarcia oddzielnej Umowy między Reklamodawca a Tygodnikiem Płockim.
Powyższe ceny dotyczą tylko wyłącznie emisji reklamy w serwisie. Koszty związane z wykonaniem i zmiana treści, formatem banerów, Reklamodawca ponosi oddzielnie.


Postanowienie i informacja dodatkowa
Tygodnik Płocki oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


Kontakt w sprawie reklamy
Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.
Uprzejmie prosimy o kontakt na e-mail: reklama@tp.com.pl
DWSP "Akapit" Tygodnik Płocki ::: www.tp.com.pl

Parametry techniczne ogłoszeń na stronie www
WAGA: do 35kB
ROZMIAR: wybrany banner A, B, C, D, E
TECHNOLOGIA: GIF, JPEG, Flash (SWF), HTML


Technologia FLASH (*.swf):

1. W reklamie należy umie?cić akcję getURL:
on(release) {
getURL(_root.clickTag,"_blank");
}

Powyższą akcję należy przypisać obiektowi typu "button",
zamieszczonemu na głównej listwie czasowej, na najwyższej warstwie.
2. Adres URL do akcji getURL należy przesłać wraz z materiałem reklamowym

3.Aby kreacja została przyjęta do emisji, należy spełnić wszystkie powyższe wymagania.

W celu przekierowania reklamy proszę w zleceniu podać adres www - link do strony.

Podane ceny są cenami netto. Przygotowanie reklamy jpg, gif lub png gratis. Animacja flash od 50zł netto.

* dane 1.08.2015 - 30.09.2016 r.
"Tygodnik Płocki" Sp. z o.o (dawniej Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "AKAPIT") 09-400 Płock, Stary Rynek 27, Redakcja: tel/fax 24 262-55-88
Biuro Ogłoszeń i Reklam, tel/fax 24 262-77-66; e-mail: bo@tp.com.pl;
Kierownik Biura Ogłoszeń i Reklam - Anna Frankowska, tel/fax 24 262-77-66; 0 693 358-757; e-mail: a.frankowska@tp.com.pl www.tp.com.pl
NIP 774-000-36-31; regon 004730712; Bank PKO BP 68 1020 3974 0000 5102 0206 3576