Tygodnik Płocki
INSERTY
Tygodnik Płocki

ZASADY WKŁADKOWANIA

Biuro Ogłoszeń "Tygodnika Płockiego" przyjmuje do realizacji usługę insertowania w formie broszury, ulotki, katalogu lub próbki produktu, który może być wrzucony, wklejony bądź zafoliowany. Insert realizowany jest do całego nakładu Tygodnika Płockiego.
Wkładkowanie odbywa sią w Drukarni "AGORA" S.A. w Warszawie, ul. Daniszewska 27.

 • INSERTOWANIE - (wkładanie ulotki do gazety), standardowa waga insertu do 20g (powyżej cena do uzgodnienia), wielkość do A-3. Koszt usługi: 0,10 zł (netto za 1 szt).
 • INSERT WKLEJANY do Tygodnika Płockiego jest umieszczany na wykupionym przez Ogłoszeniodawcę ogłoszeniu i nie może wystawać poza jego powierzchnię.
  Koszt: 0,12 zł (netto za 1 sz) wklejka + powierzchnia ogłoszenia w/g Cennika Ogłoszeń.
 • BANDEROLA - oklejanie gazety banderolą. Banderolę dostarcza Ogłoszeniodawca.
  Koszt: 0,15 zł (netto za 1 szt).
 • FOLIOWANIE gazety z insertem wśrodku.
  Koszt: 0,35 zł (netto za 1 szt) + cena insertu.
 • Nakład - każdorazowo ustalany z Biurem Ogłoszeń Tygodnika Płockiego.
 • Formalne pisemne zlecenia zawierające m.in. termin wkładkowania, zasięg usługi oraz kserokopia materiału, który bądzie wkładkowany.
 • Dostarczenie wkładek pakowanych po 200 szt. w paczkach na paletach do magazynu Drukarni "AGORA" S.A. Warszawa, ul. Daniszewska 27 lub do redakcji "Tygodnika Płockiego" Płock, Stary Rynek 27 na co najmniej 6 dni przed planowanym terminem insertowania.


 • REGULAMIN
  Ogólne zasady zamieszczania insertów w Tygodniku Płockim.

  § 13
  • Insertowanie dokonywane jest na podstawie pisemnego zamówienia, zawierajacego nastepujace informacje:
   - wielkosc, format, liczbe stron wkladki,
   - tytul, nazwe, rodzaj wydania, do którego ma byc dolaczona wkladka
   - proponowana data lub daty emisji wkladek
   - forme i termin emisji,
  • Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogloszeniodawca zobowiazany jest dostarczyc Wydawcy w terminie 10 dni przed emisja insertu.
  • Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwalniaja Wydawce z obowiazku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialnosci, jaka moglaby powstac z tego tytulu.
  • Integralna czescia zamówienia jest wkladka, o której mowa w § 14.

  § 14
  • Ogloszeniodawca zobowiazany jest dostarczyc wkladke pod wskazany przez Wydawce adres firmy, która zajmuje sie insertowaniem, najpózniej 6 dni przed emisja insertu.
  • Niedostarczenie wkladki pod wskazany adres przez Wydawce adres firmy, jak równiez niedotrzymanie przez Ogloszeniodawce terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje nie zamieszczenie wkladki z jednoczesnym obciazeniem Ogloszeniodawcy pelnymi kosztami zamówienia insertowania, o ile Ogloszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w trybie okreslonym w § 15.
  • W przypadku insertów zawierajacych teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, Ogloszeniodawcy przysluguja wszystkie autorskie prawa majatkowe do tych materialów i ze zobowiazuje sie do pokrycia w pelnej wysokosci ewentualnej szkody, która Wydawca mialby poniesc w rezultacie ich publikacji.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo akceptacji insertów przed realizacja zamówienia.
  • Wydawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakosc techniczna emitowanych insertów.
  • Wydawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów, powstale w trakcie transportu oraz kolportowania gazety.

  § 15
  • Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 13 ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej po rygorem niewaznosci.
  • Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogloszeniodawcy, jezeli zostanie dostarczona Wydawcy nie pózniej niz w terminie 6 dni przed emisja insertu.
  • Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawce po terminie okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciazenie Ogloszeniodawcy naleznoscia w wysokosci 100% wartosci insertowania.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo nie drukowania ogloszen i reklam oraz insertów sprzecznych z prawem, zasadami wspólzycia spolecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy, przyjecia do publikacji lub odmowy dalszej publikacji ogloszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy oraz insertów bez podania przyczyny.
"Tygodnik Płocki" Sp. z o.o (dawniej Dziennikarsko - Wydawnicza Spółdzielnia Pracy "AKAPIT") 09-400 Płock, Stary Rynek 27, Redakcja: tel/fax 24 262-55-88
Biuro Ogłoszeń i Reklam, tel/fax 24 262-77-66; e-mail: bo@tp.com.pl;
Kierownik Biura Ogłoszeń i Reklam - Anna Frankowska, tel/fax 24 262-77-66; 0 693 358-757; e-mail: a.frankowska@tp.com.pl www.tp.com.pl
NIP 774-000-36-31; regon 004730712; Bank PKO BP 68 1020 3974 0000 5102 0206 3576